خبرها
برنامه هاي بهار و تابستان كتابخانه خانواده

 

شهريه (تومان) مربی ساعت تاريخ و روز تشكيل گروه سني عنوان كارگاه
متغير خانم غفاری 9 الي 11  سه شنبه ها بزرگسال كارگاه هاي روانشناسي
رايگان براي اعضاي كتابخانه خانم خامدا 10 الي 12 يكشنبه ها بزرگسال شاهنامه خواني
رايگان براي اعضاي كتابخانه - 14 الي 16 اولين چهارشنبه هر ماه بزرگسال بلند خواني كتاب

80 هزار

(8 جلسه)

خانم شفیعی - - بزرگسال چهل تكه دوزي

 

برنامه هاي بهار و تابستان كتابخانه كودك و نوجوان
شهريه (تومان) تعداد جلسات ساعت تاريخ و روز تشكيل گروه سني عنوان  كارگاه و مربی
30 هزار 8 15:15 الي 16:30 دوشنبه ها يك هفته در ميان از تاريخ 95/3/10 دوم تا سوم حلقه هاي مطالعاتي- خانم هرندی زاده
30 هزار 8 14 الي 15 دوشنبه ها يك هفته در ميان از تاريخ 95/3/10 پيش دبستان و اول حلقه هاي مطالعاتي- خانم هرندی زاده
40 هزار 8 14:30 الی 16 دوشنبه ها يك هفته در ميان از تاريخ 95/3/17 چهارم و پنجم بخوانيم و بسازيم- خانم نکویی و خانم هاشمیان
40 هزار 10

9:45 الي 10:45 

11:30 الي 12:30

چهارشنبه ها از تاريخ 95/4/2

دوم و سوم دبستان

چهارم و پنجم دبستان

تفكر و كودك- خانم قاسمی
40 هزار 10 10 الي 11 يكشنبه ها از تاريخ 95/3/16 دوم، سوم و چهارم شاهنامه خواني- خانم قبادی
رايگان 3 11 الي 12:15 دوشنبه ها از تاريخ 95/4/21 راهنمايي- دبيرستان سواد رسانه اي- آقای رزاقی
40 هزار 8 10 الي 12 شنبه ها از تاريخ 95/4/5 نوجوانان و جوانان مهارت هاي زندگي- خانم دباغ
40 هزار 8 14 الي 16 سه شنبه ها از تاريخ 95/4/1 14 سال به بالا نمايشنامه خواني- آقای موحدی

 

گزارش بزرگداشت آندرسن

 مراسم بزرگداشت هانس كرسيتين آندرسن به مناسبت روز تولد او براي گروه سني الف-ب-ج توسط خانم اقليدس در خانه كتابدار برگزار شد:

گزارش كارگاه "آشنايي با مراحل رشد كودك"

 كارگاه آشنايي با مهارت رشد كودك با هدف ارتقا سطح دانش مرتبط با ارتباط با كودك براي گروه سني بزرگسال توسط خانم غفاري در خانه كتابدار برگزار شد:

گزارش كارگاه "رفتار متقابل"

 كارگاه رفتار متقابل براي گروه سني بزرگسال توسط خانم مستشاري در خانه كتابدار برگزار شد:

توضيح الگوهاي حالات نفساني بر اساس تحليل روابط متقابل  مورد بحث قرار گرفت و بر اساس الگوي حالات نفساني مباحث خودشناسي و بهبود در روابط مورد بحث قرار گرفت.

گزارش كارگاه "تربيت بدون فرياد"

 كارگاه تربيت بدون فرياد با هدف مهارت ارتباط با فرزندان (فرزند پروري) به جاي پرداختن به تربيت فرزندان به انطباق بين خود و فرزندان مان بيانديشيم و تمركز صرف را روي خودمان داشته باشيم توسط خانم غفاري براي گروه سني بزرگسال در خانه كتابدار برگزار شد:

گزارش كارگاه "شاهنامه خواني"

 كارگاه شاهنامه خواني براي گروه سني بزرگسال توسط خانم خامدا در خانه كتابدار برگزار شد: