خبرها
گزارش تصویری کارگاه بازی های جنبشی-حرکتی

 برگزار کنندگان کارگاه مادر و کودک بازی های جنبشی-حرکتی:

فائزه وحدت نیا، ندا موحدی پور

گزارش تصویری کارگاه بازی های کاغذ-قلمی

برگزارکنندگان کارگاه بازی های کاغذ-قلمی:

فائزه وحدت نیا، ندا موحدی پور

گزارش كارگاه هنر و كودك

 كارگاه هنر و كودك با هدف كار با حواس و شناخت از طريق مواد، دقت ديد در بازي ساخته شده از آثار خود كودكان و تعامل كودكان در بازي و تجربه رنگ براي گروه سني الف توسط خانم اقليدس در خانه كتابدار برگزار شد:

گزارش كارگاه سفال با دست

 كارگاه سفال با دست با هدف رشد و شكوفايي خلاقيت كودكان براي گروه سني ب توسط خانم فرجي در خانه كتابدار برگزار شد:

گزارش كارگاه شاهنامه خواني

 كارگاه شاهنامه خواني براي گروه سني بزرگسال توسط خانم خامدا در خانه كتابدار برگزار شد:

گزارش كارگاه بازي هاي رنگي

 كارگاه بازي هاي رنگي با هدف خلاقيت، خلاقيت، خلاقيت- سرگرمي- ترويج كتابخواني- آموزش چاپ- دست ورزي و... براي گروه سني الف-ب توسط خانم هاشميان در خانه كتابدار برگزار شد: