اطلاعیه "جشن پایان تابستان"

"جشن پایان تابستان"

برای تمای گروه های سنی

یکشنبه 14 شهریورماه

ساعت 15 الی 16:30