شناسه کاربری
شناسه کاربری
نام کاربری می تواند فارسی باشد. برای فارسی بودن نام کاربری زبان صفحه کلید را فارسی کنید. فاصله میان کلمه ها مجاز است.
ایمیل معتبر خود را وارد کنید. نشانی ایمیلی شما در بانک اطلاعات کتابک نگه داری می شود و به جز ارتباط با شما هیچ گونه استفاده ای از آن نمی شود.
برای شناسه کاربری خود یک گذرواژه تعیین کنید. گذر واژه را در کادرهای بالا بنویسید. توضیح هایی که در کادر قرمز نوشته می شود برای حفاظت بیشتر از شناسه کاربری شما می باشد. دقت کنید که گذرواژه ها همسان باشد.
در کدام یک از گروه های زیر هستید؟
مشخصات
چگونه با خانه كتابدار آشنا شديد؟